Privacybeleid

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen. Het gaat onder meer om de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, de Data Protection Act 2000, de Data Protection Amendment Act 2018 en de Telecommunicatiewet 2003. Deze rechtsgrondslagen dienen het recht op bescherming van persoonsgegevens. Wij beschermen alle persoonsgegevens op basis van deze wettelijke vereisten en bewaren ze veilig.

 

Privacy-instellingen

Privacy-instellingen wijzigen
Geschiedenis van de privacy-instellingen
Toestemming intrekken

Doel, rechtsgrondslag, opslagperiode en ontvangers van de gegevens

De verzamelde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, alsmede voor de afwikkeling en de geldendmaking van contractuele vorderingen, voor reclamedoeleinden, voor de klantenservice, alsmede voor de algemene projectafhandeling, de gezamenlijke ontwikkeling van producten en projecten, en voor alle andere doeleinden die nodig zijn voor diverse samenwerkingsverbanden. De gegevens worden voor dit doel verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn legitieme belangen, de nakoming van onze wettelijke of contractuele verplichtingen, uw toestemming of de uitvoering van een overeenkomst. Het niet verstrekken van gegevens kan verschillende gevolgen hebben.

Voor zover nodig, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de duur van de gehele zakelijke relatie (van de totstandkoming tot de uitvoering tot de beëindiging van een overeenkomst), alsmede daarna in overeenstemming met de wettelijke bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit verschillende wettelijke grondslagen, zoals het Oostenrijkse Wetboek van Koophandel (UGB) en het Federale Belastingwetboek (BAO), alsmede tot het einde van een eventueel juridisch geschil of lopende garantie- en waarborgtermijnen.

In het kader van de exploitatie van onze websites, apps en platforms geven wij opdracht aan softwaredienstverleners (onder meer voor de hosting en back-up van websites en/of webinhoud, voor de opslag en back-up van gegevens in databanken, voor de opslag en back-up van e-mails, enz.), die in het kader van hun activiteiten toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens, voor zover zij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun respectieve diensten. Zij hebben zich ertoe verbonden de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming ten aanzien van ons na te leven. Opdrachtverwerkingsovereenkomsten zijn gesloten in overeenstemming met art. 28 DSGVO.

Afhankelijk van het type, de omvang en de verdere details van de samenwerking, kunnen uw persoonsgegevens zoals uw naam, beroepspositie en/of contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers, adressen, enz.) ook aan derden worden doorgegeven. Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven in overeenstemming met de toepasselijke rechtsgrondslag.

Contact opnemen per e-mail, via het contactformulier of op andere wijze

De informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, wat op verschillende manieren mogelijk is (bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of op andere wijze), met inbegrip van persoonsgegevens, wordt door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw vraag. Zonder deze gegevens kunnen wij uw vragen niet verwerken. Wij verwijderen de vragen als ze niet langer nodig zijn en verwerken ze niet zonder uw toestemming.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en art. 6 lid 1 lit a DSGVO (toestemming).

Wanneer u onze website bezoekt, worden uw IP-adres, het begin en het einde van de sessie geregistreerd voor de duur van deze sessie. Dit is om technische redenen en vormt dus een legitiem belang volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Tenzij anders geregeld, worden deze gegevens door ons niet verder verwerkt.

Voor de opslag van gegevens (bv. op de mailserver, …) geven wij opdracht aan verwerkers. Zij hebben zich ertoe verbonden de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Er is een orderverwerkingsovereenkomst gesloten overeenkomstig art. 28 DSGVO.

Wij integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/ Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Inkoop, bestellingen en leveringen

In het geval van diverse bestellingen, aanvragen, leveringen en andere aankopen, worden alle daarvoor vereiste persoonsgegevens door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het contract (waaronder uw naam, adres, contactgegevens,…). De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract met u niet afsluiten.

Een overdracht van de verschillende persoonsgegevens vindt plaats aan de verwerkende bankinstellingen of betalingsdienstaanbieders met het oog op de afschrijving van de aankoopprijs (op voorwaarde dat een automatische incasso, de overdracht door middel van een geautomatiseerd ondersteund online betalingssysteem zoals Paypal of Sofortüberweisung, of een andere vorm van geautomatiseerde betaling – conventionele online overschrijvingen, die volledig door de koper worden uitgevoerd en opgedragen, zijn hier uitgesloten), aan het transportbedrijf of de rederij die door ons is aangesteld voor de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur voor het vervullen van onze fiscale verplichtingen.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en art. 6 DSGVO (met name toestemming en/of noodzaak voor de uitvoering van het contract).

Sociale media

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten. Bij het oproepen van de respectieve netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten van toepassing.

Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers als zij met ons communiceren binnen de sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven op onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Toestemming en recht op herroeping

Indien uw toestemming vereist is voor de verwerking van uw gegevens, zullen wij deze alleen verwerken na uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken principieel geen gegevens van minderjarigen en zijn daartoe ook niet bevoegd. Door uw toestemming te geven, bevestigt u dat u de leeftijd van 14 jaar hebt bereikt of dat u toestemming hebt van uw wettelijke voogd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. In dat geval worden de eerder over u opgeslagen gegevens geanonimiseerd en vervolgens alleen gebruikt voor statistische doeleinden zonder verwijzing naar individuele personen. Als u uw toestemming intrekt, blijft de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet. 

Gegevensbeveiliging

De voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies of vernietiging en tegen toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technische vooruitgang.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google gebruikt cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden gecreëerd.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen de opslag van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van het onlineaanbod gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-out opties, zie het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Youtube

Deze website bevat op sommige pagina’s ingesloten YouTube-video’s of bevat links naar You-video’s. YouTube is een videodienst aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc. YouTube gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de video’s. Het privacybeleid van Google, dat ook van toepassing is op YouTube, is te vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te krijgen over de betrokken persoonsgegevens. Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren, heeft u het recht deze gegevens te laten wissen en bezwaar te maken tegen de verwerking. Bovendien hebt u het recht de gegevens te corrigeren en de verwerking te beperken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming (Wickenburggasse 8-10, 1080 Wenen, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

Neem contact met ons op over uw rechten.

Graz, am 28.12.2020 


OPUS NOVO GmbH
Glacisstraße 43a/1/5
8010 Graz
Österreich
E-Mail: frankl@opus-novo.com
Telefon +43 664 21 64 221
WEB: www.opus-novo.com

Du möchtest Dir die ELLY-App herunterladen?

Du möchtest dir die ELLY-App herunterladen?DIE

Damit du Zugang zu allen App-Funktionen erhältst, benötigst du ein ELLY-Modul. Dieses kannst du hier kaufen:

Hier kannst du die App herunterladen:

GDPR Cookie Consent mit Real Cookie Banner