Algemene voorwaarden

1. Geldigheid van de algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) gelden voor alle overeenkomsten tussen Opus Novo GmbH en klanten die consument zijn. Dit omvat met name alle overeenkomsten die consumenten sluiten via de online shop of het contactformulier op de website www.opus-novo.com, of rechtstreeks met bevoegde medewerkers* van Opus Novo GmbH.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Consumententransacties in de zin van deze algemene voorwaarden zijn rechtshandelingen met klanten die als consumenten in de zin van § 1 KSchG (Oostenrijks recht) moeten worden beschouwd. Dit zijn de personen voor wie de transactie geen deel uitmaakt van de bedrijfsvoering. De bestelling van de klant vormt een aanbod aan ons bedrijf om een koopovereenkomst te sluiten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten, dus ook als er bij aanvullende overeenkomsten niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen. Van toepassing is steeds de versie van onze Algemene Voorwaarden die geldt op het moment van het sluiten van het contract en die kan worden opgeroepen onder de link www.opus-novo.com/agb. 2. Wij contracteren uitsluitend op basis van onze AV.

2. Erkenning van de AV

De klant erkent deze AV en gaat ermee akkoord zodra hij een bestelling plaatst of een koop- of huurovereenkomst sluit. De overeenkomstsluitende partijen stemmen in met de toepassing van het Oostenrijkse recht. Indien de consument/klant zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft of indien hij in Oostenrijk werkt, kan voor een vordering tegen hem alleen de bevoegdheid worden vastgesteld van het gerecht in het arrondissement waarvan de woonplaats, de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling is gelegen. Dit geldt niet voor reeds gerezen juridische geschillen.

3. Verdedigingsclausule

Het opnemen van algemene voorwaarden of contractuele voorwaarden van de klant, die afwijken van deze AV, worden afgewezen, tenzij ze uitdrukkelijk door Opus Novo GmbH worden aanvaard.

4. Sluiting van het contract

4.1. Internetpresentatie van Opus Novo GmbH op de website www.opus-novo.com.

De productpresentatie op de website vormt geen aanbod in juridische zin. In ieder geval vormen de productbeschrijvingen in de online-shop geen bindende aanbiedingen van de verkoper. Zij dienen veeleer om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen. Het is een uitnodiging aan de klant om zelf een aanbod te doen. De klant doet het aanbod in juridische zin door de naam en het adres in te voeren, waarmee hij tevens een bestelling plaatst. De bevestiging van ontvangst van de bestelling samen met de aanvaarding van de bestelling gebeurt onmiddellijk na verzending via een geautomatiseerde of niet-geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging wordt de koopovereenkomst gesloten.

4.2. Bestelprocedure

In het overzicht van het assortiment van de webwinkel op www.opus-novo.com kan de klant het product of de producten die hij/zij wil kopen selecteren, opslaan en vervolgens bestellen. Door middel van een duidelijk gemarkeerde knop kan de klant vervolgens het (de) tijdelijk opgeslagen product(en) tegen betaling bestellen. Daarbij moet de klant zijn facturatie-/leveringsadres en de gewenste betalingswijze opgeven. Indien een externe betalingsdienst (bv. PayPal) wordt geselecteerd, wordt de klant doorgestuurd naar de externe website van de desbetreffende betalingsdienstaanbieder. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden de voor de bestelling relevante gegevens nogmaals samengevat in een besteloverzicht. Het staat de klant vrij zijn gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren en eventueel te corrigeren voordat hij zijn bestelling onder voorbehoud van betaling aan Opus Novo GmbH verzendt door middel van een duidelijk gemarkeerde knop. Door het versturen van deze bestelling maakt de klant een bindend aanbod tot aankoop van het/de door hem geselecteerde product(en).

4.3. Orderbevestiging staat gelijk aan het sluiten van het contract

Wij ontwikkelen de inhoud van deze website voortdurend en trachten nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Helaas kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van alle inhoud op deze website, in het bijzonder die van derden. Als u een problematische of illegale inhoud opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op. U vindt de contactgegevens in het impressum.

5. Herroepings- en annuleringsrecht

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u de ontvangen goederen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen retourneren door de goederen terug te sturen. Onder bepaalde omstandigheden bieden wij als leverancier echter een vrijwillige, verlengde herroepingstermijn van maximaal 30 dagen. Dit wordt echter in elk afzonderlijk geval voor elke betrokken aanbieding afzonderlijk aangegeven. Als u zich binnen deze herroepingstermijn terugtrekt uit de koopovereenkomst, ontstaan er voor u geen kosten. Meer gedetailleerde informatie over het herroepings- en annuleringsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden.

5.1. Annuleringsbeleid

De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten voor goederen die als pakket per post of via een pakketdienst kunnen worden verzonden.

5.1.1. Herroepingsrecht voor goederen die als pakket kunnen worden verzonden

Als consument heeft u het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde en gemachtigde derde, die niet de vervoerder is, de goederen voor het laatst in bezit heeft genomen. De dag van de bestelling is dus niet relevant voor de herroepingstermijn.

Bij een overeenkomst betreffende verschillende goederen die u als consument in het kader van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn voor alle goederen van dezelfde overeenkomst in op de dag waarop de laatste goederen van deze overeenkomst voor het laatst in bezit zijn genomen door u of door een door u genoemde en gemachtigde derde die niet de vervoerder is. Hetzelfde geldt voor een gedeeltelijke verzending.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of via het contactformulier op onze website) op de hoogte brengen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De termijn hiervoor is de ontvangst van uw beslissing door ons; let daarom bij verzending per post op de duur van de verzendroute en zorg voor voldoende tijd om de herroepingstermijn van 14 dagen niet te overschrijden. Gebruik het volgende postadres voor een opzegging: Opus Novo GmbH; Glacisstraße 43a/1/5; A-8010 Graz; Oostenrijk. Het annuleringsformulier vindt u HIER.

Onder bepaalde omstandigheden bieden wij als aanbieder een vrijwillige, verlengde herroepings- en annuleringstermijn van maximaal 30 dagen aan, waarbij de bovenstaande leden in dit geval van overeenkomstige toepassing zijn met een gewijzigde herroepings- en annuleringstermijn. Dit vrijwillige en op goodwill gebaseerde aanbod van de aanbieder wordt echter in elk afzonderlijk geval voor elk betrokken aanbod afzonderlijk gemarkeerd (bijvoorbeeld door de vermelding “30 dagen gratis uitproberen”). Indien in het aanbod en in de orderbevestiging of in de gesloten koopovereenkomst geen melding wordt gemaakt van een vrijwillige, verlengde herroepings- en annuleringstermijn, gelden de algemene wettelijke bepalingen van 14 dagen.

5.1.2. Gevolgen van intrekking

Indien u een overeenkomst herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van de herroeping van de betrokken overeenkomst hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. Bovendien kunnen wij u vragen ons uw bankgegevens te verstrekken om u rechtstreeks op uw bankrekening terug te betalen. Wij moeten echter afzonderlijk contact met u opnemen en uw toestemming daarvoor verkrijgen. In geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben ontvangen. Als u de goederen beschadigd of onvolledig terugstuurt en er kan worden aangetoond dat u verantwoordelijk bent voor de schade of voor het ontbreken van bepaalde onderdelen, kunnen wij de terugbetaling ook weigeren of slechts gedeeltelijk uitvoeren. In dat geval kan de schade of het ontbreken van onderdelen u in rekening worden gebracht. Wij kunnen u deze kosten echter niet in rekening brengen als bewezen kan worden dat deze schade of het verlies van afzonderlijke onderdelen niet door u maar door de pakket-/bezorgdienst is veroorzaakt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons de annulering van de betreffende overeenkomst heeft meegedeeld, terug te sturen. Gebruik hiervoor het volgende pakketadres: Opus Novo GmbH; Glacisstraße 43a/1/5; A-8010 Graz; Oostenrijk. De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van deze periode van 14 dagen verstuurt.

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd, kunnen niet worden herroepen.

Onder bepaalde omstandigheden bieden wij “aankoop op rekening” met een betalingstermijn van “30 dagen” als betalingsoptie aan. In dat geval kan het gebeuren dat de betalingstermijn gelijk is aan de eventuele vrijwillig door de leverancier verlengde herroepingstermijn. Als u in dit geval binnen de herroepingstermijn van de koopovereenkomst afziet, hoeft u het factuurbedrag niet te betalen, ook niet als wij de goederen na afloop van de betalingstermijn ontvangen. In dit geval zijn de bovenstaande leden van overeenkomstige toepassing; met name behoudt de leverancier zich het recht voor de door hem gemaakte kosten voor beschadiging of ontbrekende onderdelen in rekening te brengen.

5.1.3. Voor de volgende overeenkomsten bestaat geen herroepingsrecht:

  1. Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

  2. Opdrachten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden

  3. Overeenkomsten voor de levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden indien zij na levering zijn geopend of gebruikt

  4. Overeenkomsten voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zouden zijn verbonden

  5. Overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd

  6. Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementscontracten

  7. Overeenkomsten voor de levering van goederen waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop Opus Novo GmbH geen invloed heeft.

5.1.5. Afsluiting van de annuleringsregeling

In principe heeft u voor de herroeping geen geprefabriceerd (voorbeeld)formulier nodig. U kunt uw verklaring hierover informeel bij ons indienen via de hierboven beschreven kanalen. Als u wilt, kunt u echter ook een vooraf opgesteld (voorbeeld)formulier voor uw herroeping gebruiken. Een geschikt sjabloon hiervoor vindt u onderaan deze website.

6. Producthuur en facturering van mobiele telefoon- en internetkosten

Indien van toepassing stelt de aanbieder u in staat het product te huren als alternatief voor de aankoop ervan. Daarnaast kan de provider bij speciale aanbiedingen ook een Wifi-router incl. simkaart met internettarief verkopen en de gemaakte kosten voor maandelijks internetgebruik maandelijks in rekening brengen. Beide gevallen worden in de volgende punten toegelicht:

6.1. Verhuur van producten

In het geval van productverhuur of een abonnementsmodel dat productverhuur omvat, kan de huur of het abonnementsmodel te allen tijde door de consument worden beëindigd. De huur eindigt met de aankomst van het product na controle en de duidelijke schriftelijke opzegging per post of brief. De goederen moeten worden teruggestuurd naar het adres van Opus Novo GmbH, dat in het impressum is vermeld.

In geval van niet-betaling van twee of meer maandelijkse huurbedragen zonder teruggave van de uitrusting, is een schadevergoeding ten bedrage van de catalogusprijs van de uitrusting verschuldigd en wordt deze geëist. Tijdens de gehele huurperiode moet de consument zorgvuldig omgaan met het product, dat niet zijn eigendom is. In geval van opzettelijk veroorzaakte schade die niet kan worden toegeschreven aan conventionele slijtage en normale gebruikssporen, verbindt de consument zich ertoe aansprakelijk te zijn voor de geleden schade. Indien reparatie mogelijk is, verbindt de consument zich ertoe in geval van schade de reparatiekosten te betalen. Indien reparatie niet mogelijk is, is een schadevergoeding ten bedrage van de catalogusprijs van het apparaat verschuldigd en wordt deze geëist.

In geval van schade die is ontstaan tijdens een geldige huurrelatie en die kan worden toegeschreven aan normale gebruiksverschijnselen en conventionele slijtage, verbindt de fabrikant zich ertoe kosteloos onderhoud te verrichten en de consument zo nodig kosteloos een vervangende module ter beschikking te stellen in geval van een volledig defect.

Bovendien kan een producthuur een gratis proefperiode omvatten, die na een vooraf bepaalde periode automatisch overgaat in een betaald contract. Indien de huurder het product echter vóór het einde van de gratis proefperiode wenst terug te sturen, dient hij Opus Novo GmbH hiervan schriftelijk per e-mail of brief op de hoogte te stellen vóór het begin van de feitelijke periode waarvoor de betaling verschuldigd is. Alleen dan is een tijdige annulering van het te betalen deel van het huurcontract mogelijk. Indien de annulering te laat plaatsvindt, zijn de overige voorwaarden voor annulering van de huurovereenkomst automatisch van toepassing. Er bestaat geen wettelijk recht op een dergelijke gratis proefperiode. De consument wordt uitdrukkelijk geïnformeerd over de duur en de mogelijkheid van een gratis proefperiode in het kader van de sluiting van de overeenkomst, voor zover dit in individuele gevallen door Opus Novo GmbH wordt aangeboden.

6.2. Doorberekening van kosten voor mobiele telefoon en internet

Onder bepaalde omstandigheden biedt de provider voor bepaalde prijsmodellen ook een Wifi-router incl. simkaart met internettarief aan. In dit geval wordt de internetrouter gratis aan de eindgebruiker uitgeleend en worden de maandelijkse kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon en het internetnetwerk (internettarief) maandelijks aan de klant in rekening gebracht. De internetrouter en de simkaart zelf blijven hoe dan ook eigendom van de provider.

Bij niet-betaling gedurende twee of meer maanden zonder opgave van redenen en zonder een vervangende of aanvullende betaling te doen, wordt het internettarief automatisch door de provider geblokkeerd en is verder gebruik van de SIM-kaart dus niet meer mogelijk. Bovendien zal de klant worden verzocht de simkaart en de router aan de provider terug te geven. In het kader van de koopovereenkomst verbindt de klant zich ertoe de simkaart en de router op verzoek van de provider aan deze terug te geven.

De specifieke voorwaarden van het internettarief staan vermeld in de offerte of in de orderbevestiging. De klant verbindt zich ertoe te zorgen voor een eenvoudige manier van maandelijkse facturering en betaling van de maandelijkse internetkosten.

Eventuele internetkosten worden altijd afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet inbegrepen bij de aankoop van het product. Het is niet mogelijk om meerdere maanden vooruit te betalen. In beginsel ziet de aanbieder vrijwillig en als gebaar van goede wil af van een minimale contractperiode (verbintenis) voor het internetcontract en neemt hij zelf het risico op zich dat hij de kosten voor een eventuele verbintenis met de netwerkexploitant moet dragen indien de klant het contract voortijdig beëindigt. Dit kan echter in individuele gevallen door de aanbieder worden gewijzigd. Specifieke informatie hierover vindt u in de koopovereenkomst of in de orderbevestiging.

Indien de klant het internetcontract wil beëindigen, volstaat een informele e-mail aan de provider. Bovendien wordt de klant verzocht de SIM-kaart en de W-Lan-router aan de provider te retourneren. In dat geval neemt de provider echter de kosten voor het terugzenden van de internetrouter en de simkaart voor zijn rekening.

Indien de provider niet voorziet in een minimale contractperiode (verbintenis) voor het in rekening gebrachte internettarief, behoudt de provider zich het recht voor de maandelijks in rekening gebrachte tarieven te allen tijde aan te passen. De klant moet echter ten minste 2 maanden voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanpassing schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gebracht.

7. Prijzen

In principe wordt de koopprijs voor de bestelde goederen geacht te zijn overeengekomen, die voortvloeit uit de geldende brochures, catalogi, prijslijsten, webshopinformatie of soortgelijke publicaties van onze onderneming. Alle productprijzen zijn totaalprijzen; zij zijn inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW), tenzij anders aangegeven.

Prijsfouten uitgezonderd. Als de juiste prijs hoger is, wordt contact opgenomen met de klant. In dit geval wordt alleen een contract gesloten als de klant tegen de werkelijke prijs wil kopen. Als de juiste prijs lager is, wordt deze in rekening gebracht.

8. Verzendkosten

Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productkosten of productprijzen. Meer details over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen en in de webshop. De basis verzendkosten zijn ook te vinden in de FAQ, hoewel de werkelijke verzendkosten in de aanbiedingen kunnen afwijken van de informatie in de FAQ. In dit geval zijn de gegevens in de aanbiedingen de juiste verzendkosten. De toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW) is inbegrepen in de verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Bij betaling onder rembours moeten de rembourskosten extra worden betaald. Opus Novo GmbH brengt dit niet in rekening aan de klant, maar de klant moet dit rechtstreeks aan de bezorger betalen. De klant heeft niet de mogelijkheid deze vergoeding van Opus Novo GmbH terug te vorderen. Bovendien behoudt Opus Novo GmbH zich het recht voor deze betalingswijze tijdelijk of definitief op te schorten.

9. Leveringsvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de klant opgegeven adres. Wij leveren ook aan pakstations. In geval van onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie verstrekt door de klant, draagt de klant alle daaruit voortvloeiende kosten.

De geschatte levertijd wordt meestal aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling vooraf, indien aangeboden, begint de levertijd één werkdag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van Opus Novo GmbH. In geval van betaling onder rembours of aankoop op rekening, indien aangeboden, begint de leveringstermijn één werkdag na de dag van het sluiten van het contract. In alle andere gevallen begint de leveringstermijn één werkdag na ontvangst van de bestelling.

In geval van schade aan de goederen tijdens het transport dient de klant de transportonderneming en Opus Novo GmbH onmiddellijk op de hoogte te brengen van de schade. De schade wordt verhaald op de vervoerder.

Opus Novo GmbH draagt geen verantwoordelijkheid in geval van leveringsbelemmeringen op het gebied van leveranciers of fabrikanten. Indien de levering of de naleving van een overeengekomen leveringstermijn onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor Opus Novo niet verantwoordelijk is, heeft Opus Novo GmbH het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken. Opus Novo GmbH stelt de klant hiervan onverwijld in kennis. Vorderingen tot schadevergoeding zijn in dit geval uitgesloten. De klant wordt vóór het begin van het bestelproces geïnformeerd over bestaande leveringsbeperkingen.

Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper terugzendt omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem daarvan redelijkerwijs vooraf in kennis heeft gesteld. Met name de inachtneming van de door de verkoper in het kader van het verkoopproces in de webshop op www.opus-novo.com vermelde verwachte levertijd geldt als een redelijke termijn.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering op het door de klant opgegeven adres. Wij leveren ook aan pakstations. In geval van onjuiste, onvolledige of onduidelijke informatie verstrekt door de klant, draagt de klant alle daaruit voortvloeiende kosten.

De geschatte levertijd wordt meestal aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling vooraf, indien aangeboden, begint de levertijd één werkdag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van Opus Novo GmbH. In geval van betaling onder rembours of aankoop op rekening, indien aangeboden, begint de leveringstermijn één werkdag na de dag van het sluiten van het contract. In alle andere gevallen begint de leveringstermijn één werkdag na ontvangst van de bestelling.

In geval van schade aan de goederen tijdens het transport dient de klant de transportonderneming en Opus Novo GmbH onmiddellijk op de hoogte te brengen van de schade. De schade wordt verhaald op de vervoerder.

Opus Novo GmbH draagt geen verantwoordelijkheid in geval van leveringsbelemmeringen op het gebied van leveranciers of fabrikanten. Indien de levering of de naleving van een overeengekomen leveringstermijn onmogelijk wordt door omstandigheden waarvoor Opus Novo niet verantwoordelijk is, heeft Opus Novo GmbH het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken. Opus Novo GmbH stelt de klant hiervan onverwijld in kennis. Vorderingen tot schadevergoeding zijn in dit geval uitgesloten. De klant zal worden geïnformeerd over bestaande leveringsbeperkingen voordat het bestelproces begint.

Indien het transportbedrijf de verzonden goederen aan de verkoper terugzendt omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn herroepingsrecht daadwerkelijk uitoefent, indien hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid, of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem daarvan redelijkerwijs vooraf in kennis heeft gesteld. Met name de inachtneming van de door de Verkoper in het kader van het verkoopproces in de webshop op www.opus-novo.com vermelde verwachte levertijd geldt als een redelijke termijn.

10. Vervaldatum en eigendomsvoorbehoud

De koopprijs is verschuldigd uiterlijk bij de levering van de goederen. De geleverde goederen blijven eigendom van Opus Novo GmbH tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Gehuurde producten blijven gedurende de gehele huurperiode eigendom van Opus Novo GmbH. Een automatische overdracht naar het eigendom van de huurder is niet voorzien, maar kan door de huurder informeel worden aangevraagd. Indien Opus Novo GmbH instemt met een eigendomsoverdracht, moet over de voorwaarden in elk afzonderlijk geval afzonderlijk worden onderhandeld. De huurder heeft echter geen wettelijke aanspraak op eigendomsoverdracht.

11. Betalingsvoorwaarden

In de webshop van Opus Novo GmbH staan de momenteel aangeboden betalingsmogelijkheden vermeld. Deze lijst kan voortdurend veranderen, maar het is in het belang van de aanbieder om voldoende verschillende betalingsmethoden aan te bieden, zodat elke klant, onafhankelijk van technische en wettelijke vereisten, met een redelijke inspanning een betalingsmogelijkheid kan worden aangeboden.

In geval van betalingsverzuim heeft Opus Novo GmbH het recht om naar eigen goeddunken vergoeding van de geleden schade of wettelijke vertragingsrente te eisen. Voor consumenten is dit 4% per jaar. Opus Novo GmbH is ook gerechtigd om samengestelde rente in rekening te brengen vanaf de dag van overhandiging van de goederen in geval van wanbetaling door de klant.

De betalingsgegevens worden tijdens het bestelproces in gecodeerde vorm via internet verzonden. Door een speciale integratie in het bestelproces hebben wij op geen enkel moment toegang tot uw betalingsgegevens en zijn wij dus geen verwerker van uw gegevens. Deze worden uitsluitend door de betalingsdienstaanbieders verwerkt. U kunt de verklaringen inzake gegevensbescherming van deze betalingsdienstaanbieders raadplegen op de respectieve website van de betalingsdienstaanbieder die u wenst te gebruiken.

12. Garantie

Tenzij anders bepaald, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

De garantie is uitgesloten in geval van door de klant veroorzaakte gebreken. Dit is met name het geval bij onjuiste behandeling, onjuiste bediening, niet-naleving van de voorschriften en aanbevelingen in de gebruiksaanwijzing, ongeoorloofde reparatiepogingen, onjuiste reinigingspogingen (zie gebruiksaanwijzing) en andere nalatige handelingen die leiden tot schade of volledige vernietiging, of letsel bij personen.

De verkorte verjaringstermijn geldt niet voor schade veroorzaakt door een grove nalatigheid van Opus Novo GmbH of door een opzettelijke of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Opus Novo GmbH. Voorts is de verkorte verjaringstermijn niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding die gebaseerd zijn op een nalatige of opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, verzoeken wij u deze gebreken onmiddellijk bij het leveringsbedrijf te reclameren en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet contact opnemen met ons heeft geen gevolgen voor de wettelijke garantieaanspraken van de consument en dient alleen ter ondersteuning van de leverancier bij het doen gelden van zijn aanspraken tegenover het bedrijf dat met de levering van de goederen belast is of tegenover de verzekeringsmaatschappij.

13. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Schadeclaims van de klant tegen Opus Novo GmbH zijn uitgesloten, voor zover Opus Novo GmbH of haar plaatsvervangers niet opzettelijk verkeerd of grof nalatig hebben gehandeld.

Dit laat onverlet de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, voor grove nalatigheid of opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of voor zover aansprakelijkheid verplicht is krachtens de Wet Productaansprakelijkheid of voor culpa in contrahendo of voor andere plichtsverzuimen of vorderingen uit onrechtmatige daad tot vergoeding van materiële schade. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

14. Gegevensbescherming

Bepalingen inzake gegevensbescherming zijn opgenomen in de verklaring inzake gegevensbescherming, die op de website van Opus Novo GmbH in de actuele versie kan worden ingezien. De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden door de verkoper niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In het kader van onze verklaring inzake gegevensbescherming op de website www.opus-novo.com verstrekken wij alle informatie over gegevensbescherming en over het soort, het doel en de omvang van de verzameling, het gebruik, de opslag en de verwerking van persoonsgegevens door ons. De verklaring inzake gegevensbescherming in de versie die geldt op het moment van het sluiten van een overeenkomst maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden en de afzonderlijke punten van de verklaring inzake gegevensbescherming zijn van toepassing alsof ze hier nogmaals uitdrukkelijk werden vermeld.

Wat het gebruik van het product betreft, liggen alle verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming bij de eindgebruiker. In ieder geval slaat Opus Novo GmbH geen persoonlijke gegevens in het kader van de producttoepassing op haar servers op, noch heeft zij toegang tot persoonlijke gegevens die lokaal in de app zijn opgeslagen en eventueel door de gebruiker zijn ingevoerd. In elk geval moet de gebruiker met hulpbehoevende personen of andere te bewaken personen verduidelijken of hij dit mag doen en of hij de namen van de betrokken personen mag gebruiken voor lokale opslag op de smartphone om verschillende te bewaken personen te kunnen onderscheiden.

15. Voorbehoud van recht op wijziging

Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen voor zover dit noodzakelijk is om achteraf ontstane gelijkwaardigheidsproblemen op te heffen of om ons aan te passen aan gewijzigde wettelijke of technische randvoorwaarden, om nieuwe producten, distributiekanalen, diensten en verkoopmodellen te integreren of om het bedrijfsmodel van Opus Novo GmbH te wijzigen. Wij informeren de klant over een wijziging door de inhoud van de gewijzigde voorschriften mee te delen aan het laatst meegedeelde e-mailadres van de klant, voor zover deze wijzigingen gevolgen hebben voor bestaande klanten en bestaande en reeds gesloten contracten en deze contracten als gevolg daarvan met terugwerkende kracht worden gewijzigd. Indien de klant van de wijziging in kennis wordt gesteld, gaat deze deel uitmaken van de overeenkomst indien de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opneming ervan in de contractuele relatie.

16. Scheidbaarheidclausule

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (AV) ongeldig, nietig, onwettig of onuitvoerbaar is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (AV) niet aangetast. In plaats van de ongeldige, nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en) geldt een bepaling die, voor zover wettelijk mogelijk, de bedoeling van de Aanbieder het dichtst benadert en die qua economisch effect het best overeenkomt met de ongeldige, nietige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling(en). Dit geldt ook in geval van een lacune.

17. Vertragssprache

De taal voor het afsluiten van het contract is uitsluitend Duits! Ter informatie bieden wij op onze website en in diverse marketing- en verkoopdocumenten ook andere talen aan, met name het Engels. Contracten in andere talen en versies van deze Algemene Voorwaarden in andere talen dienen echter uitsluitend ter informatie. In geval van een geschil vormen alleen de originele Duitstalige versies van onze contracten, verklaringen inzake gegevensbescherming en onze Algemene Voorwaarden (AV) de basis voor geschillenbeslechting of gerechtelijke procedures.

18. Verbintenissenrecht

Op deze Algemene Voorwaarden (AV) is uitsluitend Oostenrijks materieel recht van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels van het internationaal privaatrecht en met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor alle geschillen die uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden (AV) ontstaan, wordt de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Opus Novo GmbH overeengekomen.

19. Arbitragecommissie en online geschillenbeslechting

De Commissie van de EU biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is. De verkoper is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

20. Conclusie

Contacteer ons met vragen of suggesties, alsook met klachten via ons contactformulier, dat u vindt op onze website www.opus-novo.com.

Stand: 18.05.2022

Du möchtest Dir die ELLY-App herunterladen?

Du möchtest dir die ELLY-App herunterladen?DIE

Damit du Zugang zu allen App-Funktionen erhältst, benötigst du ein ELLY-Modul. Dieses kannst du hier kaufen:

Hier kannst du die App herunterladen:

GDPR Cookie Consent mit Real Cookie Banner